1. ALGEMENE INSCHRIJVINGS- EN OPDRACHTVOORWAARDEN VOOR CURSUSSEN

-> voor verkoopsvoorwaarden producten: zie onderaan deze pagina.

Artikel 1. Definities

1.1: In deze voorwaarden wordt verstaan onder “Inge Teblick”, “ItClicksWithMyHorse, “of “ClickerAcademie”

Ingeborg Téblick,
August Michielsstraat 7/607, 2000 Antwerpen, België
BTW BE0 504 639 134

Hierna “Inge Teblick”;

1.2. Begrippen:

  • Opdrachtgever:
    • Een persoon, die zich aanmeldt voor deelname aan een les, lessenpakket en/of cursus;
    • Een bedrijf, die een persoon aanmeldt voor deelname aan een les, lessenpakket en/of cursus of opdracht geeft voor de organisatie van een cursus.
  • Deelnemer: een persoon, die deelneemt aan een les, lessenpakket en/of cursus;
  • Spreker: een persoon, die ingehuurd wordt door Inge Teblick om een webinar of cursus te maken, geven en onderhouden. Deze persoon wordt per opdracht ingehuurd. Voor iedere lezing wordt een sprekersovereenkomst opgesteld.
  • Cursus: een cursus, les, lessenpakket, webinar, symposium, seminarie, training, assessment, theorie- of praktijkbijeenkomst in welke vorm dan ook, waaraan iedereen kan deelnemen die voldoet aan de in een mailing of op het web omschreven doelgroep, ongeacht bedrijf of instelling waar deze persoon werkzaam is. De doelstelling en inhoud van een ‘open’ cursus staan van tevoren vast en zijn nader gespecificeerd op de website of in afzonderlijke cursusinformatie.

1.3. Deze verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor de verkoop van cursussen e.d, niet voor de verkoop van tastbare artikelen. Indien het gaat over de verkoop van tastbare artikelen; dan gelden de verkoopsvoorwaarden die je onderaan deze pagina vindt.

Artikel 2. Algemeen

2.1 De algemene inschrijvings- en opdrachtvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Inge Teblick betreffende deelname aan of opdracht tot het geven van cursus, les, lessenpakket, webinar, symposium, seminarie, training, assessment, theorie- of praktijkbijeenkomst en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna gezamenlijk te noemen ‘cursus’.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Inge Teblick.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Inge Teblick en de opdrachtgever voor deelname aan een ‘open’ cursus komt tot stand door het inschrijven voor een cursus na contact via mail en/of via de website www.clickeracademie.be of www.ingeteblick.be of op andere welke wijze dan ook.
Na inschrijving ontvangt deelnemer een bevestiging op het door deelnemer opgegeven emailadres.
Tijdens de inschrijvingsprocedure of daarna via bankoverschrijving moet het beschuldigde bedrag worden voldaan.

3.2 Deelname aan de cursus vindt plaats op basis van volgorde van aanmelding via de website.

3.3 Toelating tot een cursus kan afhankelijk zijn van de verplichting van het volgen van een hieraan voorafgaande cursus. Dit zal duidelijk van tevoren worden aangegeven in een eventuele cursusfolder, op de website, of per mail/telefonisch bevestigd worden.

De overeenkomst tussen Inge Teblick en de opdrachtgever voor de uitvoering van een ‘besloten’ cursus komt tot stand door een door beide partijen ondertekende bevestiging van de opdrachtverstrekking.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Alle door Inge Teblick opgegeven inschrijfgelden zijn incl. 21 % BTW.

4.2 De factuur van de verschuldigde of reeds betaalde deelnamekosten wordt per email toegezonden aan het door de opdrachtgever opgegeven emailadres.
Door in te schrijven moet voldaan worden aan de verplichting tot volledige betaling. Dit geldt ook voor cursussen met een mogelijkheid tot afbetaling in delen.
Voor alle cursussen moet via de webshop worden ingeschreven en contant betaald.
Per uitzondering kan toegestaan worden dat er wordt overgeschreven. In dit laatste geval moet de factuur, indien deze nog niet online is voldaan,  uiterlijk vier (4) weken voorafgaand aan de cursus voldaan worden, tenzij bij de inschrijvingsvoorwaarden duidelijk een andere datum is opgegeven.

4.3 Inge Teblick heeft het recht een deelnemer te weigeren, indien niet tijdig is voldaan aan de betalingsverplichting.

4.4 Indien de betaling niet is voldaan uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de cursus volgt een eerste herinnering ter betaling binnen de 8 dagen. Indien 4 weken voorafgaand aan de cursus de betaling nog niet ontvangen is wordt € 100,- (excl. 21% BTW) administratiekosten extra in rekening gebracht.

Bovendien houdt Inge Teblick zich van dan af het recht voor om in het geval van een wachtlijst voor de cursus, de overeenkomst te ontbinden met de opdrachtgever en een andere opdrachtgever de vrijgekomen plaats op de cursus te laten innemen. De verplichting om de 100,- administratiekosten te voldoen blijft onveranderd.

4.5 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, verkeert deze van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

4.6 Blijft de opdrachtgever in gebreke met het voldoen van de deelnamekosten, dan staat het Inge Teblick vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 5. Annulering en vervanging door de deelnemer/opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever heeft het recht de deelname aan een cursus uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de cursus te annuleren zonder opgaaf van redenen. Dit moet schriftelijk gebeuren via email op info@ingeteblick.be of hallo@clickeracademie.be.

5.2 Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus wordt er 100% van de deelnamekosten/opdrachtsom in rekening gebracht.

5.3 Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus wordt er 50% van de deelnamekosten/opdrachtsom in rekening gebracht.

5.4 Indien een deelnemer aan een cursus door overmacht (zulks ter beoordeling door Inge Teblick) na de start van de cursus een belangrijk deel van de cursus heeft moeten verzuimen, zal hij in de gelegenheid worden gesteld bij de eerstvolgende herhaling van de cursus het verzuimde deel in te halen. Kan de deelnemer dan niet, dan vervalt deze optie.
Eventuele kosten van cursusmateriaal en restauratieve voorzieningen, alsmede de eventuele prijsstijging van de deelnamekosten worden wel in rekening gebracht. De deelnamekosten worden niet gerestitueerd, ook als de herhaling niet meer wordt georganiseerd.

5.5 Het staat de opdrachtgever vrij om een andere deelnemer te laten deelnemen aan de cursus zonder aanvullende kosten, indien dit uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de cursus gemeld wordt bij Inge Teblick.

5.6 Bij plotseling verhindering door persoonlijke omstandigheden (ziekte, overlijden) kan een deelnemer aan een cursus zich voor aanvang zonder kosten door een collega laten vervangen in overleg met Inge Teblick. Vervanging na aanvang is slechts mogelijk in overleg met Inge Teblick.

5.7 Bij een cursus waar de deelnemer heeft onderschreven te betalen in aflossingen vervalt de verplichting tot het aflossen van het volledige bedrag nooit, ook al beëindigt de cursist zelf de verdere deelname na aanvang van de cursus.

Artikel 6. Annulering door Inge Teblick

6.1 Inge Teblick behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of door onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de uitvoering van de cursus, zoals daar zijn maar niet beperkt tot: onvoorzien ingrijpen door welke god dan ook, storingen in The Force, invasies door aliens (Borg, Dalek, e.d.), bacteriële of virale pandemieën leidend tot de heropstanding van vergane menselijke resten, vuur, natuurrampen, ongelukken, regeringsbeslissingen, tekorten in materialen of bevoorrading, vertragingen in productie, storingen in energieleveringen (internet, gas, electriciteit, prana, e.d.), embargo, oorlog, staking, of eender welke andere oorzaak waar Inge Teblick geen controle over heeft.

6.2 De beslissing over annulering bij onvoldoende aanmelding wordt in principe 4 weken voor aanvang van de cursus genomen. Inge Teblick behoudt zich echter het recht voor de beslissing over al dan niet doorgaan op te schorten tot uiterlijk 1 week voor de geplande startdatum (bijvoorbeeld door, maar niet beperkt tot, een overvloed aan late annuleringen of problemen met de locatie). De opdrachtgever wordt hiervan via de email op de hoogte gesteld.

6.3 Indien de deelnamekosten reeds zijn voldaan, zal Inge Teblick het volledig betaalde bedrag per omgaande terugstorten, maar dit enkel indien er door Inge Teblick/de ClickerAcademie zelf wordt geannuleerd.

Artikel 7. Schriftelijk materiaal en mondelinge aanwijzing

7.1 Op het door Inge Teblick in het kader van een cursus verstrekte schriftelijke materiaal berust auteursrecht. Het is niet toegestaan dit schriftelijke materiaal te (doen) vermenigvuldigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

7.2 Inge Teblick aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van de aanbevelingen in het verstrekte schriftelijk materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de gegeven cursus.

Artikel 8. Overmacht en aansprakelijkheid

8.1 Inge Teblick spant zich in om de gegeven opdrachten naar beste vakmanschap, inzicht en vermogen uit te voeren.
Op alle overeenkomsten gesloten door Inge Teblick berust een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

8.2 Voor zover Inge Teblick voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van of medewerking door de deelnemer/opdrachtgever, is Inge Teblick uit haar verplichtingen ontslagen bij het niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van medewerking door de deelnemer/opdrachtgever.

8.3 Inge Teblick is verzekerd voor schade via Ethias, onder een monitorverzekering (Contract Burgelijke Aansprakelijkheid – Monitor met Contractnummer 55712716). Alle voorwaarden zijn beperkt tot de voorwaarden binnen dit contract, dat eenvoudig per mail kan opgevraagd worden, en dit enkel en alleen voor de deelnemers aan de praktijkopleidingen die worden aangeboden onder de naam “ClickerAcademie” waar Inge Teblick aanwezig is. Desondanks is deelname altijd op eigen risico en Inge Teblick is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de deelnemer/opdrachtgever als gevolg van het bijwonen van een cursus lijdt. Derden die lesgeven als onderaannemer van de ClickerAcademie zijn ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor wat er tijdens hun lessen gebeurt en de ClickerAcademie/Inge Teblick kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van welke aard ook, die tijdens de begeleiding van derden zou worden opgelopen.

8.4 Inge Teblick is nimmer aansprakelijk voor het zoekraken/beschadigen/ontvreemden/tenietgaan van materialen en/of persoonlijke eigendommen.

8.5 Indien levende dieren door de cursisten worden meegenomen als vereiste of wenselijke eis voor een cursus, ligt de eindverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor deze dieren altijd bij de cursist zelf. Inge Teblick is hier nooit voor aansprakelijk.

8.6 Bij deelname aan cursussen waarbij met materialen worden gewerkt van chemische, biologische dan wel fysische samenstelling dient de deelnemer zelf te beoordelen of hij/zij fysiek in staat is verantwoord deel te nemen aan de cursus. Inge Teblick is niet aansprakelijk voor schade of letsel in de breedste zin van het woord na aanraking van en/of in contact komen met genoemde materialen.

8.7 Indien het voor een spreker door onvoorziene omstandigheden onmogelijk is een cursus te verzorgen, zal Inge Teblick trachten een vervangende docent in te zetten.

Wanneer dat niet mogelijk blijkt, houdt Inge Teblick zich het recht voor de cursus naar een nader te bepalen datum te  verschuiven. In dat geval staat het de deelnemer/opdrachtgever vrij de deelname aan de cursus zonder kosten te annuleren zoals gesteld in artikel 6.

8.8 Inge Teblick is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer/opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van het niet doorgaan van een cursus.

8.9 Inge Teblick is niet aansprakelijk voor enige schade, die de deelnemer/opdrachtgever mocht lijden door of tijdens een cursus.

8.10 Inge Teblick behoudt zich het recht voor de in de cursusinformatie vermelde cursusleiding en sprekers te vervangen zonder dat hieruit voor de deelnemer/opdrachtgever het recht voortvloeit zijn inschrijving voor een cursus te annuleren anders dan voorzien in artikel 5 van deze voorwaarden.

Artikel 9. Bescherming Persoonsgegevens

Inge Teblick doet wat redelijkerwijs van haar mag worden verwacht om de privacygegevens van de deelnemer/opdrachtgever te beschermen. De persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de “Wet bescherming persoonsgegevens” van 2018.

Artikel 10. Geschillen

10.1 Op iedere overeenkomst tussen Inge Teblick en een deelnemer/opdrachtgever is het Belgische recht van toepassing.

10.2 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Antwerpen, behoudens hogere voorziening.

 

2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ARTIKELEN

 

1. Verkoper

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder “Inge Teblick”, “ItClicksWithMyHorse, “of “ClickerAcademie”

Ingeborg Téblick,
August Michielsstraat 7/607, 2000 Antwerpen, België
BTW BE0 504 639 134

Hierna “Inge Teblick”;

1.2. Deze verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor de verkoop van tastbare artikelen, niet voor deelnames aan lessen, cursussen, webinars enzovoort. Indien het gaat over de verkoop van lessen, cursussen, webinars enzovoort; dan gelden de verkoopsvoorwaarden die je bovenaan deze pagina vindt.

2. Online bestellingen

Wanneer je één of meerdere artikelen bestelt wachten wij de betaling af. Ontvangen wij geen betaling binnen de 7 dagen, dan wordt je bestelling geannuleerd. Elke bestelling krijgt een orderbevestiging via e-mail. Zo weet je dat wij je bestelling goed ontvangen hebben. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging is verstuurd via e-mail. Heb je geen mail gekregen, of duurt het langer dan een week voor je je bestelling kreeg, dan betekent dat dat er iets fout is gegaan met de bestelling; wij weten dan niet dat er een bestelling is geplaatst. Contacteer ons in dat geval op hallo@clickeracademie.be.

3. Kenmerken van het product

De artikelen worden via foto’s zo waarheidsgetrouw mogelijk op onze website geplaatst. De artikelen zijn gefotografeerd; de kleurechtheid is interpreteerbaar en afhankelijk van je beeldscherm.

4. Prijs van het bestelde artikel

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW.
De vermelde prijzen zijn (indien toepasselijk) de prijzen van de geselecteerde maat.
De prijs die op de dag van bezoek aan de webshop vermeld staat, is de geldige prijs. De prijzen zijn zonder verbintenis voor nabestellingen.

5. Betalingsmogelijkheden en betalingsvoorwaarden

Vooruitbetaling per overschrijving: ons rekeningnummer staat op je online bevestigingspagina. We nemen per email contact met je op als er een artikel niet op voorraad zou zijn, en spreken dan een oplossing met je af.
De facturen zijn vooraf betaalbaar op ons adres Inge Teblick, August Michielsstraat 7/607, 2000 Antwerpen, België, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken of een vervaldatum vermeld werd op de factuur. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd en per aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.

6. Levering en kosten

6.1 Leveringen worden bezorgd door de Belgische Post, DHL, DPD of een ander privé verzendingsbedrijf.
Leveringen worden verzonden van dinsdag tot vrijdag. We doen ons best om de dag na het binnenkomen van de bestelling te verzenden maar dit is geen garantie en hangt ook af van de voorraad of de verpakkingsmoeilijkheid van de bestelde artikelen.

6.2 Zodra het pakket is afgegeven aan de post of ander verzendingsbedrijf is Inge Teblick niet meer aansprakelijk voor verlies, diefstal enz…
Verzendkosten zijn ten laste van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.

6.3 Alle goederen die niet volledig betaald zijn blijven voor rekening en risico van de koper, en in hun totaliteit onze volledige eigendom bij afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.

7. Verzakingsbeding & verzakingstermijn

7.1 De koper heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. De koper zal binnen zeven (7) dagen nadat hij Inge Teblick heeft geïnformeerd omtrent deze verzaking het product terugzenden op eigen kosten aan verkoper, aangetekend, ongeschonden en in een niet beschadigde originele verpakking.

7.2 De koper heeft geen verzakingsrecht ten aanzien van de producten genoemd in artikel 80 § 4 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna de “Handelspraktijkenwet” genoemd). Deze producten zijn producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden en hierna genoemd: DVDs, boeken.

7.3 In geval van verzaking aan de Overeenkomst moet de koper op eigen kosten en op eigen risico het geleverde product terugzenden naar Inge Teblick – August Michielsstraat 7/607, 2000 Antwerpen, België.

7.4 De producten moeten worden teruggezonden tezamen met de pakbon en/of factuur. Daarnaast mogen de teruggezonden producten niet zijn geopend of gebruikt.

7.5 Inge Teblick zal binnen acht (8) dagen na ontvangst van het product, onderzoeken of is voldaan aan de voorwaarden, zoals opgesomd in artikels 7.2 & 7.4. Indien de teruggezonden producten niet voldoen aan deze voorwaarden, zal Inge Teblick de koper hieromtrent informeren en zal de verkoper de teruggezonden producten niet aanvaarden. De koper kan in een dergelijk geval niet aan de overeenkomst verzaken.

7.6 Indien de koper zijn verzakingsrecht conform de hierboven vermelde bepalingen heeft uitgeoefend, zal Inge Teblick de koper het voor de betrokken producten aangerekende factuurbedrag, indien dit reeds door de koper was voldaan aan Inge Teblick, terugbetalen aan de koper. Deze terugbetaling zal gebeuren na het verstrijken van de onderzoekstermijn, genoemd in artikel 7.5, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat de koper Inge Teblick heeft meegedeeld aan de overeenkomst te verzaken.

8. Annulering door Inge Teblick

8.1 Inge Teblick behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren door onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de levering van bestelde artikelen, zoals daar zijn maar niet beperkt tot: onvoorzien ingrijpen door welke god dan ook, storingen in The Force, invasies door aliens (Borg, Dalek, e.d.), bacteriële of virale pandemieën leidend tot de heropstanding van vergane menselijke resten, vuur, natuurrampen, ongelukken, regeringsbeslissingen, tekorten in materialen of bevoorrading, vertragingen in productie, storingen in energieleveringen (internet, gas, electriciteit, prana, e.d.), embargo, oorlog, staking, of eender welke andere oorzaak waar Inge Teblick geen controle over heeft.

8.2 Indien de bestelling reeds werd voldaan, zal Inge Teblick het volledig betaalde bedrag per omgaande terugstorten.

9. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internetsite van Inge Teblick, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen.
Inge Teblick maakt de gegevens niet over aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

10. Toepasselijk recht

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.
Alle overeenkomsten afgesloten met verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken, meerbepaald de rechtbanken van Antwerpen, zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van vorderingen tegen Inge Teblick.

11. Klachten & vragen

Het gebrek dat bij levering kon opgemerkt worden moet onmiddellijk schriftelijk, uiterlijk binnen de 24 uur na levering, aan Inge Teblick gemeld worden, bij gebreke waaraan het gebrek geacht wordt door de koper te zijn aanvaard. Conform de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen heeft de koper recht op een garantie voor verborgen gebreken en niet–conforme levering voor een periode van twee jaar vanaf de aankoop door de eerste eigenaar.
Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen of diensten zich tot deze ons toegekend door de leverancier of fabrikant.
Teneinde van dit recht te kunnen gebruik maken dienen alle klachten met betrekking tot verborgen gebreken en de niet–conforme levering uiterlijk acht (8) dagen na ontdekking ervan bij ter post aangetekend schrijven aan Inge Teblick ter kennis worden gebracht. De gebreken dewelke aan het licht komen na zes maanden te rekenen vanaf de aankoop worden niet geacht verborgen gebreken te zijn, tenzij de koper hiervan het tegenbewijs levert.
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, binnen acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
In geen geval wordt schade aan het product, ontstaan door normaal gebruik, vergoed.

Vragen over uw bestelling? Dan kan u ons contacteren via telefoon op het nummer: 0032(0)476 52 69 10 tijdens winkeluren,
of via e-mail: hallo@clickeracademie.be, MET foto van de schade.
Indien via e-mail: vermeld duidelijk je naam, adresgegevens, telefoonnummer en je bestelnummer.
We contacteren je zo spoedig mogelijk om de klacht te behandelen.